Navigace

Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Rozhodnutím prezidenta republiky, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., byly dne 31.12.2020 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Datum a doba konání voleb

  • v pátek 8. 10. 2021 - od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  • v sobotu 9. 10. 2021 - od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nevolí cizí státní příslušník.

 

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 9. 10. 2021 ihned po uzavření volebních místností.

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů, na voličský průkaz.

 

Žádost o voličský průkaz lze podat (ode dne vyhlášení voleb tj. od 31. 12. 2020):

• písemně opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče. Žádost musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 1. října 2021.

 

• osobně lze žádost podat na Obecním úřadě Vrdy (sekretariát) do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 6. 10. 2021 do 16:00 hodin.

 

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, kde nemá volič trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení, může volič hlasovat pouze na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem.

 

Písemná žádost voliče o vydání voličského průkazu - KE STAŽENÍ ZDE

Plná moc k převzetí voličského průkazu - KE STAŽENÍ ZDE

 

Voličské průkazy bude obecní úřad podle zákona vydávat nejdříve 15 dní přede dnem voleb, tj. od čtvrtka 23. 9. 2021, a to buď osobně, prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), anebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Voličský průkaz volič odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou.

Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze nahlásit předem telefonicky Obecnímu úřadu Vrdy - pí Špinarová,  tel. 734 441 330 nebo na e-mail: jana.spinarova@obecvrdy.cz (v e-mailu uveďte: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt na voliče).

 

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství.

Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

 

OSTATNÍ INFORMACE